Ochrana osobních údajů

Souhlas s poskytnutím osobních údajů dle zák. č. 101/2000 Sb.
o ochraně osobních údajů poskytovaných poskytovateli


 

Poskytovatel Vlastimil Halška, soukromý podnikatel s místem podnikání 788 03 Nový Malín 318, IČ : 88299767, neplátce DPH, Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 28.11.2011, jednací číslo: MUSP/117367/2011, evidující úřad: Městský úřad Šumperk provozuje webové stránky  http: //www.vazna-seznamka.cz a předmětem jeho činnosti jsou služby vedoucí k zprostředkování příležitosti seznámení se s novým partnerem / partnerkou a služby v oblasti osobního rozvoje jednotlivce.


Souhlasím s poskytnutím svých osobních údajů a citlivých údajů poskytovateli v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, v jakém je sám / sama uvedu do elektronického objednávkového formuláře programu „Jak se seznámit na internetu" (dále jen osobní a citlivé údaje) vedených poskytovatelem k následujícím účelům :


1.            Shromažďování a spravování osobních a citlivých údajů poskytovatelem pro účely evidence, pro vlastní obchodní činnost a v rozsahu povinnosti vést účetnictví.


2.            Poskytnutí osobních  a citlivých údajů případným dalším  subdodavatelům služeb, které jsou součástí nabídky služeb poskytovatelem, tyto osoby se tím stávají zpracovateli dle zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a vztahují se na ně stejné zákonné povinnosti  jako na poskytovatele.


3.      Za účelem zasílání komerčních materiálů, nových nabídek týkajících se pouze poskytovatele, a to jak poštou, tak e-mailem.


Poskytovatel se zavazuje, že osobní a citlivé údaje klienta nijak nezneužije a tyto zabezpečí proti zneužití a zcizení.
Poskytovatel shromažďuje, zpracovává, uchovává a zajišťuje ochranu osobních a citlivých údajů klienta následujícím způsobem a prostředky :


1.      Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou a další kontrolou a poskytovatel disponuje kontrolními i technickými a bezpečnostními mechanismy, zajišťujícími maximální možnou ochranu zpracovávaných osobních a citlivých údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.


2.            Všechny osoby přicházející do styku s osobními a citlivými údaji klienta jsou vázány smluvní nebo zákonnou povinností mlčenlivosti.


3.      Osobní údaje zpracovávají toliko osoby k tomu zmocněné na základě smluvního vztahu s poskytovatelem, případně samotným poskytovatelem.


4.            Poskytovatel osobní a citlivé údaje shromažďuje, zpracovává a uchovává jak v elektronické, tak i ve fyzické podobě v příslušných databázích. Do těchto databází vedených poskytovatelem má přístup toliko poskytovatel, případně jen omezený okruh osob poskytovatelem pověřených, a to prostřednictvím omezených uživatelských účtů.


Souhlasím s tím, že poskytovatel je oprávněn osobní údaje zpracovávat od okamžiku zaregistrování mé elektronické objednávky jakožto klienta až do uplynutí 5-ti (pěti) let od ukončení poskytování služeb mé osobě poskytovatelem.


Potvrzuji tímto, že jsem se seznámil s právy a povinnostmi uvedenými v § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb. a že jsem se seznámil s celým textem Souhlasu s osobními a citlivými údaji.