Registrace

Registrace ZDARMA

Každý nově registrovaný uživatel získá BONUS. Rádce zdarma Jak najít správného partnera.

Jméno / přezdívka:
E-mail:
Heslo:
Heslo znovu:

Vaši adresu neposkytneme třetí straně.

Přihlášení

Přihlášení
Přihlašovací e-mail:
Heslo:
Zaslat zapomenuté heslo
E-mail:
Registrace

Obchodní podmínky

I.

Poskytování služeb

1.            Poskytovatelem je Vlastimil Halška,  soukromý podnikatel s místem podnikání 788 03 Nový Malín 318, IČ : 88299767, neplátce DPH, fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 28.11.2011, jednací číslo: MUSP/117367/2011, evidující úřad: Městský úřad Šumperk, který k poskytování svých služeb užívá internetovou doménu s názvem http: //www.vazna-seznamka.cz.

2.      Níže uvedené Všeobecné smluvní obchodní podmínky (dále jen VSOP) stanovují práva a povinnosti, za nichž poskytovatel poskytuje služby svým klientům a práva a povinnosti klientů, kteří se rozhodnou jeho služby využívat.

3.            Klientem poskytovatele se může stát jakákoliv osoba starší 18-ti let.

4.            Registrací na webových stránkách poskytovatele klient potvrzuje, že s těmito VSOP souhlasí. Souhlasem s VSOP se stávají tyto Podmínky pro klienta závazné.

II.

Služby poskytovatele

1.            Poskytovatel poskytuje svým klientům celý komplet služeb, které směřují k osobnímu rozvoji klienta a také k rozvoji jeho osobních vztahů.

2.            Službami, které poskytovatel klientům poskytuje jsou zejména :

vytvoření osobního profilu klienta,

možnost zadání seznamovacích inzerátů,

články s náměty k vylepšení osobnosti klienta i jeho vztahů,

poradna pro dotazy týkající se partnerských vztahů,

příběhy lidí – články psané klienty ohledně jejich životních zkušeností, tipů, rad a nápadů.

III.

Registrace klienta

1.      Ke vstupu k zajištění služeb poskytovatele je nutné provést registraci přes uvedené internetové stránky  http: //www.vazna-seznamka.cz. Registraci může provést toliko osoba starší 18-ti let, která je zároveň způsobilá k právním úkonům a tím tato ujednání ve všech bodech schopná zcela uzavřít.

2.            Registraci provede klient pod svým jménem a příjmením, popř. vymyšleným jménem nebo přezdívkou, svým platným e-mailem a pod svým  heslem. Touto registrací vzniká mezi poskytovatelem a klientem smluvní vztah, který se řídí právy a povinnostmi určenými v těchto VSOP. Provedenou registrací se klient zavazuje dodržovat povinnosti, dále uvedené ve  VSOP a současně na něj přecházejí všechna práva zde uvedená. Svojí registrací se klient zavazuje nabízené služby využívat výlučně k soukromým účelům.

3.      Na základě registrace je klientům zdarma k dispozici osobní profil, možnost vkládání seznamovacích inzerátů a psaní zpráv ostatním uživatelům, archivace vzkazů, založení libovolného počtu fotogalerií a přístup k aktuálním novinkám poskytovatele. Další služby, včetně služeb osobního rozvoje, jsou pak zpoplatněné. Takovéto služby, které podléhají zpoplatnění jsou takto označeny a výše aktuální ceny je uvedena na webových stránkách poskytovatele. V případě, že klient hodlá využít placenou službu, pak musí kliknutím na označené tlačítko "odeslat objednávku " takto projevit zájem o tuto placenou službu a tímto postupem se zavazuje také k úhradě stanovené placené služby. Odesláním objednávky se klient zavazuje uhradit předepsanou částku do 5 pracovních dnů a po úhradě předepsané částky poskytovatel odešle ve lhůtě nejpozději do 5  pracovních dnů potvrzující e-mail klientovi a umožní mu přístup k dalším webovým aplikacím, přístupným na webových stránkách poskytovatele po stanovenou dobu, kterou si  klient uhradil. (pozn. při platbě on-line, např. platební kartou, přístup k placeným aplikacím dostane ihned po úhradě částky)

4.      Po provedené registraci je klient oprávněn si vytvořit svůj vlastní osobní profil, kde uvede o sobě údaje dle vlastního uvážení. Veškeré takto presentované údaje, stejně jako veškeré informace o své osobě, je klient povinen uvést pravdivě a nezkresleně. Klient není oprávněn uvádět o sobě, ani o jakýchkoliv jiných osobách osobní politické postoje a údaje vulgární, pornografické, rasisticky motivované, nebo jinak sexuálně motivované, vyjma údaje o své sexuální orientaci.

5.            Poskytovatel je oprávněn, ale nikoliv povinen provádět kontrolu všech klientů, posílaných textů a jiných souborů, rovněž tak i fotografií a všech příspěvků klienta na uvedených webových stránkách, s tím, zda tyto odpovídají VSOP a povinnostem, které jsou uvedeny v odst. 4. tohoto článku. Poskytovatel, v případě zjištění porušení ze strany klienta, je oprávněn pak příslušný text vymazat a učinit další potřebná opatření,dále uvedená ve VSOP.

IV.

Aplikace přístupné klientům na webové stránce poskytovatele

1.      Podle příslušné úhrady služeb získají klienti po zadání svého klientského hesla přístup do jednotlivých aplikací poskytovatele.

2.      Klient má přístup k osobnostnímu dotazníku a svému osobnímu profilu, přičemž klient rovněž vyplní do svého profilu jaké má své představy a požadavky ke svému novému partnerovi / partnerce.

3.            Všechny údaje o klientovi jsou evidovány v databázi poskytovatele. Jde o  údaje, které klient o sobě uvede do svého profilu, o jeho osobnostní charakteristiku dle dotazníku a případně o další údaje. Na základě pokynu klienta budou údaje o jeho osobě poskytovatelem porovnány s údaji o dalších klientech poskytovatele.  Klient poté obdrží od poskytovatele aktuální seznam takových osob, které nejlépe odpovídají jeho požadavku.

4.      Klient má u poskytovatele k dispozici tři typy oprávnění přístupu třetích osob k jeho údajům a informacích o jeho osobě :

a)      klient osobně a poskytovatel

b)      všichni klienti, kteří mají aktuální uhrazenou příslušnou službu

c)      všichni, kteří navštíví webové stránky poskytovatele.

O tom, jaký typ oprávnění přístupu k informacím o jeho osobě dá klient k dispozici, rozhoduje toliko klient sám.

5.            Komunikace mezi poskytovatelem a klientem se uskutečňuje prostřednictvím odpovídajících masek obrazovky po zalogování nebo prostřednictvím e-mailu. Sdělení od klienta musí být zaslána e-mailem na adresy (mezi jinými info@vazna-seznamka.cz), výslovně uvedených na příslušných internetových stránkách.

V.

Ceny a platby za služby poskytovatele

1.      Služby poskytované klientům poskytovatelem,  které jsou zpoplatněné, jsou poskytovatelem na webových stránkách označené  jako zpoplatněné. Všechny ostatní služby takto neoznačené jsou přístupné pro klienty zdarma. Veškeré informace o cenách, lhůtách a způsobu placení jsou klientovi k dispozici a tyto nalezne uvnitř portálu na vyznačených místech poskytovatele.

2.     Pokud si klient vybere jakoukoliv  placenou službu, kterou také uhradí, bude mu k ní zřízen přístup na webových stránkách poskytovatele, a to nejpozději 5. pracovní den po dni, kdy bude příslušná částka připsána na účet poskytovatele. Předplacené služby nemohou být rozdělovány, nebo přenášeny mezi více osobami.

3.     Pokud klient bude požadovat vystavení faktury k úhradě placené služby, bude  tímto klientem zaslána objednávka a po úhradě předepsané částky obdrží příslušnou fakturu s náležitostmi daňového dokladu.

VI.

Práva a povinnosti klientů

1.      Klient se zavazuje při jakékoliv své komunikaci s jinými klienty poskytovatele neuvádět jakékoliv konkrétní údaje o své osobě. Pro případ porušení tohoto jednání bude postupováno dle ustanovení odst.  2. článku VII. VSOP.

2.     Klient je oprávněn používat webové stránky poskytovatele toliko pro svou osobní komunikaci, není oprávněn tyto používat pro reklamní účely výrobků, či služeb svých, nebo jakýchkoliv třetích osob, případně pro vymáhání finančních částek, či jakýchkoliv jiných závazků, pro presentaci, či vyřizování svých osobních problémů a účtů, pro vyhrožování nebo sledování, či vydírání jiných osob, nebo pro jakékoliv jiné jednání, které je v rozporu s platnými právními předpisy. Klient není oprávněn pořizovat kopie nahrávek a textů, jejich rozšiřování a předávání a nebo jiné formy jejich využití ke komerčním a nebo jiným obdobným účelům. Neoprávněné užití, či využití je právně postižitelné.

3.      Klient je povinen zachovat mlčenlivost pokud jde o veškeré informace a údaje o dalších osobách, které obdržel při používání webových stránek a databáze poskytovatele a tyto nesdělovat jiným osobám bez výslovného souhlasu jejich původce a poskytovatele.  Klient se také zavazuje používat při vstupu na webové stránky poskytovatele pouze počítače s funkčními nainstalovanými a aktualizovanými antivirovými programy a zamezit při posílání na tyto webové stránky u dat výskyt počítačových virů.

4.      V případě jakýchkoliv výhrad a nespokojenosti klienta je tento oprávněn se obrátit na poskytovatele, který je povinen s ním tyto jeho výhrady a nespokojenost bez zbytečného odkladu řešit.  V případě, že dojde k porušení kterékoliv povinnosti dané VSOP ze strany poskytovatele, má klient nárok na přiměřenou slevu z ceny a v případě porušení ze strany poskytovatele zvlášť hrubým způsobem VSOP, má klient nárok na vrácení celé zaplacené ceny za takovouto službu.

5.      Klient výslovně souhlasí s tím, že mu mohou být zasílány newslettery a s tím, že data jeho profilu mohou být publikována i prostřednictvím jiných partnerských internetových stránek a mobilních aplikací (např. UMTS nebo sms).

VII.

Práva a povinnosti poskytovatele

1.            Poskytovatel není odpovědný za vadně poskytnutou službu prostřednictvím internetu, která vykazuje vady v důsledku špatné kvality, výpadku připojení a nedostupnosti přístupu k datům poskytovatele.

2.     V případě porušení jakékoliv povinnosti dané těmito VSOP ze strany klienta je poskytovatel oprávněn bez předchozího upozornění okamžitě zrušit smluvní vztah s klientem, odstranit jeho osobnostní profil ze svých webových stránek a učinit zablokování přístupu do systému poskytovatele.  V takovémto případě, při zavinění klienta, tomuto nebudou vráceny žádné uhrazené platby a klient tímto bere na vědomí, že tyto budou použity ve prospěch poskytovatele, jakožto smluvní pokuta za porušení povinností klientem.

3.            Poskytovatel nenese odpovědnost za to, pokud se během smluvního vztahu mezi ním a poskytovatelem  nepodaří klientovi  navázat kontakty s dalšími klienty. Rovněž tak v případě, kdy se klientovi podaří navázat nový vztah, poskytovatel neodpovídá za to, pokud tento vztah bude ukončen z jakéhokoliv důvodu z kterékoliv strany a v jakémkoliv čase. Poskytovatel upozorňuje klienty na to, že nemůže v plném rozsahu zajistit ochranu dat při přenosu těchto dat prostřednictvím otevřených sítí, jako je např. internet. Z tohoto důvodu odpovědnost za bezpečnost údajů předávaných klientem nese sám klient.

4.            Všechna majetková a obchodní, případně autorská a jiná duševní práva, pokud jde o technologie, programy, postupy, softwary, loga  a další materiály jsou majetkem poskytovatele, stejně tak jako veškeré případné licence a její použití. K veškerým výše uvedeným právům a k použití takovýchto materiálů je oprávněn pouze poskytovatel.

5.            Poskytovatel je kdykoliv oprávněn nabízené služby zcela, či částečně pozastavit. Poskytovatel nemá kontrolu o správnosti a zabezpečení informací, které jsou vyměňovány mezi klienty, nebo které klienti nastavují. Poskytovatel proto nemůže převzít odpovědnost za tyto informace.

6.            Poskytovatel nenese odpovědnost pokud jde o náklady a nároky plynoucí z poškození z důvodů pomluv, urážek a narušení osobních práv ze strany klientů, při selhání služeb, při narušení ze strany klientů práv na nehmotný majetek, nebo jiných dalších práv, v důsledku porušení těchto VSOP ze strany toho kterého klienta.

VIII.

Trvání smluvního vztahu mezi poskytovatelem a klientem

1.      Smluvní vztah mezi poskytovatelem a klientem bude ukončen buď uplynutím doby, na kterou byl smluvní vztah sjednán a uhrazen, nebo vyčerpáním služby, která byla klientem uhrazena, nebo okamžitým zrušením smluvního vztahu jednou, nebo druhou smluvní stranou.

2.      Jak klient, tak i poskytovatel mají právo okamžitě zrušit smluvní vztah, a to i bez udání důvodu, přičemž smlouva je zrušena ke dni doručení písemného oznámení o zrušení druhé smluvní straně, a to buď formou doporučeného dopisu, nebo e-mailem.

3.      Po ukončení smluvního vztahu bude osobní  profil klienta a veškerá data o jeho osobě vymazána z databází u poskytovatele a klientovi bude do nich zrušen přístup.

4.      Pokud bude zrušen smluvní vztah mezi poskytovatelem a klientem z jiného důvodu, než z důvodu porušení povinností daných v těchto VSOP ze strany klienta, má v takovémto případě klient právo na vrácení poměrné části finančních prostředků za nevyužité služby a poskytovatel je povinen provést vypořádání bez zbytečného odkladu.

5.            Poskytovatel je oprávněn tyto VSOP kdykoliv změnit. Poskytovatel klienty na příslušné změny výslovně upozorní. Klient má možnost v průběhu lhůty jednoho měsíce ode dne oznámení o změnách VSOP sdělit poskytovateli, že tyto změněné VSOP neakceptuje a v důsledku toho ukončí svůj smluvní vztah k poskytovateli, a to ke dni účinnosti změněných VSOP.  Změny VSOP vstupují v účinnost po uplynutí lhůty jednoho měsíce ode dne zveřejnění. Poskytovatel v důsledku toho vyzývá klienty, aby sledovali případné zveřejněné změny a novou verzi VSOP, které jsou přístupné  na internetových stránkách poskytovatele.

 

Souhlas s poskytnutím osobních údajů dle zák. č. 101/2000 Sb.

o ochraně osobních údajů poskytovaných poskytovateli

_____________________________________________________________

Poskytovatel Vlastimil Halška, soukromý podnikatel s místem podnikání 788 03 Nový Malín 318, IČ : 88299767, neplátce DPH, fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 28.11.2011, jednací číslo: MUSP/117367/2011, evidující úřad: Městský úřad Šumperk, provozuje webové stránky  http: //www.vazna-seznamka.cz a předmětem jeho činnosti jsou služby vedoucí k zprostředkování příležitosti seznámení se s novým partnerem / partnerkou a služby v oblasti osobního rozvoje jednotlivce.

Souhlasím s poskytnutím svých osobních údajů a citlivých údajů poskytovateli v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, fotografie a nebo jiných dalších osobních a citlivých údajů v rozsahu, v jakém je sám / sama uvedu do dotazníku a svých osobních profilů (dále jen osobní a citlivé údaje) vedených poskytovatelem k následujícím účelům :

1.            Shromažďování a spravování osobních a citlivých údajů poskytovatelem pro účely evidence, pro vlastní obchodní činnost a v rozsahu povinnosti vést účetnictví.

2.            Poskytnutí osobních  a citlivých údajů případným dalším  subdodavatelům služeb, které jsou součástí nabídky služeb poskytovatelem, tyto osoby se tím stávají zpracovateli dle zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a vztahují se na ně stejné zákonné povinnosti  jako na poskytovatele.

3.            Za účelem zasílání komerčních materiálů, nových nabídek týkajících se pouze poskytovatele, a to jak poštou, tak e-mailem.

Poskytovatel se zavazuje, že osobní a citlivé údaje klienta nijak nezneužije a tyto zabezpečí proti zneužití a zcizení.

Poskytovatel shromažďuje, zpracovává, uchovává a zajišťuje ochranu osobních a citlivých údajů klienta následujícím způsobem a prostředky :

1.      Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou a další kontrolou a poskytovatel disponuje kontrolními i technickými a bezpečnostními mechanismy, zajišťujícími maximální možnou ochranu zpracovávaných osobních a citlivých údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

2.            Všechny osoby přicházející do styku s osobními a citlivými údaji klienta jsou vázány smluvní nebo zákonnou povinností mlčenlivosti.

3.            Osobní údaje zpracovávají toliko osoby k tomu zmocněné na základě smluvního vztahu s poskytovatelem, případně samotným poskytovatelem.

4.            Poskytovatel osobní a citlivé údaje shromažďuje, zpracovává a uchovává jak v elektronické, tak i ve fyzické podobě v příslušných databázích. Do těchto databází vedených poskytovatelem má přístup toliko poskytovatel, případně jen omezený okruh osob poskytovatelem pověřených, a to prostřednictvím omezených uživatelských účtů.

Souhlasím s tím, že poskytovatel je oprávněn osobní údaje zpracovávat od okamžiku mé registrace jakožto klienta až do uplynutí 5-ti (pěti) let od ukončení poskytování služeb mé osobě poskytovatelem.

Potvrzuji tímto, že jsem se seznámil s právy a povinnostmi uvedenými v § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb. a že jsem se seznámil s celým textem Souhlasu  s osobními a citlivými údaji.

<< Zpět na úvodní stránku